Matrix views

View a full matrix

void View(Matrix<T> &A, Matrix<T> &B)
void View(DistMatrix<T, U, V> &A, DistMatrix<T, U, V> &B)

Make A a view of the matrix B.

Matrix<T> View(Matrix<T> &B)
DistMatrix<T, U, V> View(DistMatrix<T, U, V> &B)

Return a view of the matrix B.

void LockedView(Matrix<T> &A, const Matrix<T> &B)
void LockedView(DistMatrix<T, U, V> &A, const DistMatrix<T, U, V> &B)

Make A a non-mutable view of the matrix B.

Matrix<T> LockedView(const Matrix<T> &B)
DistMatrix<T, U, V> LockedView(const DistMatrix<T, U, V> &B)

Return a view of the matrix B.

View a submatrix

void View(Matrix<T> &A, Matrix<T> &B, int i, int j, int height, int width)
void View(DistMatrix<T, U, V> &A, DistMatrix<T, U, V> &B, int i, int j, int height, int width)

Make A a view of the height x width submatrix of B starting at coordinate (i,j).

Matrix<T> View(Matrix<T> &B, int i, int j, int height, int width)
DistMatrix<T, U, V> View(DistMatrix<T, U, V> &B, int i, int j, int height, int width)

Return a view of the specified submatrix of B.

void LockedView(Matrix<T> &A, const Matrix<T> &B, int i, int j, int height, int width)
void LockedView(DistMatrix<T, U, V> &A, const DistMatrix<T, U, V> &B, int i, int j, int height, int width)

Make A a non-mutable view of the height x width submatrix of B starting at coordinate (i,j).

Matrix<T> LockedView(const Matrix<T> &B, int i, int j, int height, int width)
DistMatrix<T, U, V> LockedView(const DistMatrix<T, U, V> &B, int i, int j, int height, int width)

Return an immutable view of the specified submatrix of B.

View 1x2 matrices

void View1x2(Matrix<T> &A, Matrix<T> &BL, Matrix<T> &BR)
void View1x2(DistMatrix<T, U, V> &A, DistMatrix<T, U, V> &BL, DistMatrix<T, U, V> &BR)

Make A a view of the matrix \(\left(\begin{array}{cc} B_L & B_R \end{array}\right)\).

Matrix<T> View1x2(Matrix<T> &BL, Matrix<T> &BR)
DistMatrix<T, U, V> View1x2(DistMatrix<T, U, V> &BL, DistMatrix<T, U, V> &BR)

Return a view of the merged matrix.

void LockedView1x2(Matrix<T> &A, const Matrix<T> &BL, const Matrix<T> &BR)
void LockedView1x2(DistMatrix<T, U, V> &A, const DistMatrix<T, U, V> &BL, const DistMatrix<T, U, V> &BR)

Make A a non-mutable view of the matrix \(\left(\begin{array}{cc} B_L & B_R \end{array}\right)\).

Matrix<T> LockedView1x2(const Matrix<T> &BL, const Matrix<T> &BR)
DistMatrix<T, U, V> LockedView1x2(const DistMatrix<T, U, V> &BL, const DistMatrix<T, U, V> &BR)

Return an immutable view of the merged matrix.

View 2x1 matrices

void View2x1(Matrix<T> &A, Matrix<T> &BT, Matrix<T> &BB)
void View2x1(DistMatrix<T, U, V> &A, DistMatrix<T, U, V> &BT, DistMatrix<T, U, V> &BB)

Make A a view of the matrix \(\left(\begin{array}{c} B_T \\ B_B \end{array}\right)\).

Matrix<T> View2x1(Matrix<T> &BT, Matrix<T> &BB)
DistMatrix<T, U, V> View2x1(DistMatrix<T, U, V> &BT, DistMatrix<T, U, V> &BB)

Return a view of the merged matrix.

void LockedView2x1(Matrix<T> &A, const Matrix<T> &BT, const Matrix<T> &BB)
void LockedView2x1(DistMatrix<T, U, V> &A, const DistMatrix<T, U, V> &BT, const DistMatrix<T, U, V> &BB)

Make A a non-mutable view of the matrix \(\left(\begin{array}{c} B_T \\ B_B \end{array}\right)\).

Matrix<T> LockedView2x1(const Matrix<T> &BT, const Matrix<T> &BB)
DistMatrix<T, U, V> LockedView2x1(const DistMatrix<T, U, V> &BT, const DistMatrix<T, U, V> &BB)

Return a view of the merged matrix.

View 2x2 matrices

void View2x2(Matrix<T> &A, Matrix<T> &BTL, Matrix<T> &BTR, Matrix<T> &BBL, Matrix<T> &BBR)
void View2x2(DistMatrix<T, U, V> &A, DistMatrix<T, U, V> &BTL, DistMatrix<T, U, V> &BTR, DistMatrix<T, U, V> &BBL, DistMatrix<T, U, V> &BBR)

Make A a view of the matrix \(\left(\begin{array}{cc} B_{TL} & B_{TR} \\ B_{BB} & B_{BR} \end{array}\right)\).

Matrix<T> View2x2(Matrix<T> &BTL, Matrix<T> &BTR, Matrix<T> &BBL, Matrix<T> &BBR)
DistMatrix<T, U, V> View2x2(DistMatrix<T, U, V> &BTL, DistMatrix<T, U, V> &BTR, DistMatrix<T, U, V> &BBL, DistMatrix<T, U, V> &BBR)

Return a view of the merged matrix.

void LockedView2x2(Matrix<T> &A, const Matrix<T> &BTL, const Matrix<T> &BTR, const Matrix<T> &BBL, const Matrix<T> &BBR)
void LockedView2x2(DistMatrix<T, U, V> &A, const DistMatrix<T, U, V> &BTL, const DistMatrix<T, U, V> &BTR, const DistMatrix<T, U, V> &BBL, const DistMatrix<T, U, V> &BBR)

Make A a non-mutable view of the matrix \(\left(\begin{array}{cc} B_{TL} & B_{TR} \\ B_{BB} & B_{BR} \end{array}\right)\).

Matrix<T> LockedView2x2(const Matrix<T> &BTL, const Matrix<T> &BTR, const Matrix<T> &BBL, const Matrix<T> &BBR)
DistMatrix<T, U, V> LockedView2x2(const DistMatrix<T, U, V> &BTL, const DistMatrix<T, U, V> &BTR, const DistMatrix<T, U, V> &BBL, const DistMatrix<T, U, V> &BBR)

Return an immutable view of the merged matrix.